کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

شاید 20 سال پیش در ایران تحصیل و مدرسه رفتن یک کودک سندرم داون بعید به نظر می رسید و 10 سال پیش مادران کمی خواستار فرستادن کودکشان به مدارس عادی بودند و تحصیل کودکان سندرم داون به مدارس استثنایی ختم می شد. اگر چه امروزه نیز کودکان سندرم داون زیادی در مدارس استثنایی...

سخنی با آموزگاران و برنامه ریزان

شاید 20 سال پیش در ایران تحصیل و مدرسه رفتن یک کودک سندرم داون بعید به نظر می رسید و 10 سال پیش مادران کمی خواستار فرستادن کودکشان به مدارس عادی بودند و تحصیل کودکان سندرم داون به مدارس استثنایی ختم می شد. اگر چه امروزه نیز کودکان سندرم داون زیادی در مدارس استثنایی...

خواهرها و برادرها بدانند

شاید 20 سال پیش در ایران تحصیل و مدرسه رفتن یک کودک سندرم داون بعید به نظر می رسید و 10 سال پیش مادران کمی خواستار فرستادن کودکشان به مدارس عادی بودند و تحصیل کودکان سندرم داون به مدارس استثنایی ختم می شد. اگر چه امروزه نیز کودکان سندرم داون زیادی در مدارس استثنایی...

جامعه بداند…

شاید 20 سال پیش در ایران تحصیل و مدرسه رفتن یک کودک سندرم داون بعید به نظر می رسید و 10 سال پیش مادران کمی خواستار فرستادن کودکشان به مدارس عادی بودند و تحصیل کودکان سندرم داون به مدارس استثنایی ختم می شد. اگر چه امروزه نیز کودکان سندرم داون زیادی در مدارس استثنایی...

نمودارهای رشد کودکان سندرم داون

شاید 20 سال پیش در ایران تحصیل و مدرسه رفتن یک کودک سندرم داون بعید به نظر می رسید و 10 سال پیش مادران کمی خواستار فرستادن کودکشان به مدارس عادی بودند و تحصیل کودکان سندرم داون به مدارس استثنایی ختم می شد. اگر چه امروزه نیز کودکان سندرم داون زیادی در مدارس استثنایی...

مراقبت های ویژه افراد سندرم داون

مراقبت های ویژه افراد سندرم داون افراد سندرم داون علاوه بر مراقبت ها بهداشتی معمول همگانی نیازمند معاینات و توجهات خاص می باشند. مطالب این راهنما می تواند هم برای والدین و هم برای متخصصینی که به نحوی در خدمات دهی افراد سندرم داون نقش دارند می تواند سودمند باشد.آگاهی و...