مراقبت های ویژه افراد سندرم داون

مراقبت های ویژه افراد سندرم داون افراد سندرم داون علاوه بر مراقبت ها بهداشتی معمول همگانی نیازمند معاینات و توجهات خاص می باشند. مطالب این راهنما می تواند هم برای والدین و هم برای متخصصینی که به نحوی در خدمات دهی افراد سندرم داون نقش دارند می تواند سودمند باشد.آگاهی و...